Plantae Forum
https://plantae.sk:443/forum/

Hladinomer - Monitor výšky hladiny - Arduino + ultrazvuk
https://plantae.sk:443/forum/viewtopic.php?f=12&t=396
Stránka 1 z 1

Autor:  martinius96 [ 18 Aug 2020, 16:29 ]
Predmet príspevku:  Hladinomer - Monitor výšky hladiny - Arduino + ultrazvuk

Ponúkam SOFTVÉR pre projekt Hladinomer, ktorý umožňuje merať výšku hladiny vody (alebo podobnej kvapaliny) v studni. Princíp merania ultrazvukových senzorov je vyslanie signálu Trigger o určitej dĺžke, ktorý sa od hladiny odrazí a vráti sa do prijímača - Echo. Na základe prepočtu času vzhľadom na rýchlosť šírenia zvuku je možné určiť vzdialenosť medzi senzorom a hladinou vody.

Projekt využíva ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04 (detekčný uhol 15°), prípadne vodotestný senzor JSN-SR04T (detekčný uhol je až 60°) a mikrokontróler Arduino s Ethernet modulom Wiznet W5100 alebo W5500, prípadne WiFi platformy ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini), alebo ESP32 (Devkit). Softvér obsahuje schému zapojenia pre všetky tieto platformy. Spomenuté platformy ESP8266 a ESP32 je možné prevádzkovať aj v režime Deep Sleep, ktorý dramaticky zníži ich spotrebu. Taktiež v režime StandBy existuje aj implementácia pre Over The Air (OTA) aktualizáciu firmvéru prostredníctvom LAN siete.

Pre prevádzku projektu je nutné vlastniť webserver na verejnej IP adrese, alebo v LAN sieti, kam daná platforma odosiela dáta z ultrazvukového senzora. Na webserveri beží aplikácia, ktorá používateľovi ukáže v monitore posledné údaje, ale taktiež aj výšku hladiny vody za mesiac, týždeň, deň v prehľadných grafoch, či tabuľkovom vyhotovení. Web rozhranie obsahuje aj záznam rekordov - maximálna, minimálna hodnota hladiny vody za 24 hodín, 7 dní, 30 dní.

Webaplikácia má aj rôzne meniteľné údaje - výška celej studne (slúži ako kalibračná hodnota pre merania), nakoľko vyššia hladina = menšia hodnota medzi hladinou a senzorom, ktorý je umiestnený na vrchu studne. Preto sa touto hodnotou očítava meranie, aby sa zistila skutočná výška hladiny vody. Druhým meniteľným parametrom je priemer studne, ktorým je možné vykonať prepočet objemu studne v litroch s aktuálnou výškou hladiny a taktiež obsahuje aj odhad maximálnej hĺbky studne pri danom priemere pre čo najpresnejšie merania bez odrazov. Tento odhad maximálnej hĺbky studne sa realizuje trigonometriou.

Zdrojové kódy pre všetky tieto platformy, schéma zapojenia, knižnice pre senzor HC-SR04 sú obsiahnuté priamo vo webaplikácii. Dáta sú do webového rozhrania odosielané po HTTP / HTTPS protokole s POST payloadom. Vhodné aj pre laikov, stačí iba nahodiť webové rozhranie a upraviť cestu pre odosielanie dát. Programy pre Arduino obsahujú integrovaný watchdog, ktorý Arduino reštartuje pri záseku programu.

PONÚKAM IBA SOFTVÉR, HARDVÉR JE NUTNÉ ZAOBSTARAŤ SI SAMOSTATNE!

Projekt je možné vopred vyskúšať na 24 hodín s vašim hardvérom na mojej doméne.
Pri záujme o kúpu / vyskúšanie: martinius96@gmail.com
Cena: 30€

Fotogaléria webaplikácie a hardvéru:
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Detekčná charakteristika HC-SR04:
Obrázok
Detekčná charakteristika JSN-SR04T:
Obrázok

Autor:  martinius96 [ 04 Aug 2022, 14:38 ]
Predmet príspevku:  Re: Hladinomer - Monitor výšky hladiny - Arduino + ultrazvuk

Ponúkam mnou naprogramovanú webaplikáciu pre projekt Hladinomer. Webaplikácia umožňuje zaznamenávať údaje o výške hladiny vody v kopanej studni zo senzorového uzla. Ten v pravidelných intervaloch (5 min) vykonáva 10 priemerovaných meraní ultrazvukovým senzorom a výsledný údaj posiela serveru. Údaje sú vizualizované používateľovi vo webovom rozhraní v dashboarde, či historicky v čase v grafoch, tabuľkách až rok spätne.
Obrázok
Princíp merania ultrazvukových senzorov je vyslanie signálu Trigger s dĺžkou 10 μs (mikrosekúnd), ktorý sa od hladiny vody odrazí a vráti sa do prijímača - Echo. Využíva sa metóda Time-of-Flight pre prepočet času medzi vyslaním a prijatím signálu na získanie rozdielovej výšku hladiny vody od senzora.
Obrázok
Po odoslaní dát do webového rozhrania sa vykoná korekcia, kedy sa vypočíta reálna výška hladiny od dna studne, ktorá je zapísaná do databázy. Korekcia sa vykoná na základe známej hĺbky studne a prijatej rozdielovej výšky hladiny vody z ultrazvukového senzora. Webové rozhranie v dashboarde vizualizuje aj aktuálny objem studne v litroch na základe známeho priemeru studne. Obe hodnoty sú vizualizované aj s tendenciou od predchádzajúceho merania t.j. stúpa, klesá, ustálená o XY cm / o XY litrov.

Ultrazvukové senzory SÚ vhodné do:
  Kopaných studní
  Septikov a žúmp
  Potokov a jazier
  Plastových nádrží na dažďovú vodu
  Silá (meranie naplnenia sypkými materiálmi)
  Kontajnery (monitoring odpadu, naplnenia zbernej nádoby)
  Kotolne (monitoring zásoby dreva, peliet, uhlia, štiepky)
  Šachty a pivnice (monitoring vytopenia / spodnej vody)
  Výroba (detekcia výrobkov, ich výšky a počtu, výška navinutého materiálu)
  Parkoviská (detekcia voľných a obsadených parkovacích miest)

Ultrazvukové senzory NIE SÚ vhodné do:
  Vŕtaných studní (z dôvodu detekčnej charakteristiky - široký lúč) [/b]
  Potrubí a rúr (z dôvodu detekčnej charakteristiky - široký lúč) [/b]
  Do studní so spádovým prítokom (rozbúrená hladina utlmí ultrazvuk, meranie je nemožné) [/b]
  Do miest s náhlou zmenou teplôt (teplota ovplyvňuje čas šírenia zvuku, teda aj stacionárna hladina sa javí ako kolísavá)[/b]
  Do vákuových nádrží (meranie je nemožné)[/b]
Obrázok
Projekt využíva ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04 - (detekčný uhol 15°), prípadne vodotestný senzor JSN-SR04T (detekčný uhol je až 60°). Možno využiť aj iné ultrazvukové senzory so signálmi Trigger / Echo z rady RCW, US-XXX, IOE-SR0X, SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, DYP-MEXXX, Parallax PING)))™. Detekčný uhol reprezentuje šírku lúča, resp. kužeľa, ktorý sa so vzdialenosťou rozširuje. Merať je možné výšku hladiny až do 400 resp. 450 cm max (na základe údajov z katalógového listu jednotlivých senzorov).

Pre senzorový uzol je možné použiť vývojovú dosku Arduino (Uno / Mega) s Ethernet modulom Wiznet W5100 alebo W5500, prípadne jeho novšiu verziu USR-ES1 (W5500 V2). Pre prenos dát vzduchom je možné použiť WiFi mikrokontroléry od Espressif Systems - ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic Board), alebo ESP32 (Devkit, prípadne samostatný modul napr. ESP32-WROOM-32 / ESP32-S). Schéma zapojenia pre všetky mikrokontroléry je dostupná priamo vo webaplikácii spolu so zdrojovými kódmi v jazyku Wiring (.ino app), resp. pre ESP32 dostupná aj implementácia vo frameworku ESP-IDF s operačným systémom reálneho času - FreeRTOS s mechanizmom blokovania úloh Queue. Webové rozhranie pre hladinomer dokáže automaticky vygenerovať zdrojový kód pre mikrokontroléry na základe umiestnenia projektu, domény a pod (nutná úprava Root CA certifikátu, ktorý vydal certifikát pre danú doménu).
Obrázok
Mikrokontrolérové platformy ESP8266 a ESP32 (Wiring implementácie) je možné prevádzkovať aj v režime ULP (Ultra-Low Power), ktorý dramaticky zníži ich spotrebu na úroveň desiatok mikroampérov. Vhodné pre prevádzku na batériu aj niekoľko rokov (nutné použiť aj tranzistor pre spínanie napájania pre senzor, vyžaduje úpravu zdrojového kódu).

Druhým prevádzkovým režimom je StandBy, kedy platforma beží v štandardnom režime a môže byť rozšírená o implementáciu Over The Air (OTA), ktorá ponúka aktualizáciu firmvéru prostredníctvom LAN siete priamo z rozhrania ArduinoIDE, využíva sa espota.py pre upload process. Arduino s Ethernetom podporuje iba HTTP konektivitu a nepodporuje OTA aktualizáciu, ani režim Low-power (Režim hlbokého spánku)! Pre platformy ESP8266 a ESP32 je možné využiť HTTP i HTTPS šifrované spojenie s webserverom. ESP32 je možné využiť aj s PHY Ethernet modulom LAN8720 skrz rozhranie RMII.
Obrázok
V prípade, že nie je na danom mieste dostupný pevný internet, je možné využiť aj prenos dát cez IoT sieť Sigfox, ktorá pokrýva 90% Slovenska a aj väčšinou štátov EÚ a je tak vhodnou alternatívou pre oblasti bez pokrytia internetom. Kompatibilný je UART modem SIGFOX WISOL 868MHz (SFM10R1), ktorý komunikuje s mikrokontrolérom cez AT príkazy cez UART.

Modem je vhodný pre IoT aplikácie s nízkym prúdovým odmerom. Limit správy 12B (používajú sa 4B pre výšku hladiny vody UINT_32), custom callback zo Sigfox backendu vykonáva HTTP / HTTPS POST request pre zápis dát do webového rozhrania. Nakoľko má sieť Sigfox obmedzený počet správ za deň (140), meranie a odosielanie dát sa vykonáva každých 11 minút. V prípade licencie na 140 správ je možné využiť aj iné - systémové dáta pre prenos napríklad GPS súradnice zo systému Sigfox ATLAS (nutné upraviť súbor pre zápis do databázy, + zmena polí tabuľky).

Pre prevádzku projektu je nutné vlastniť webserver s podporou Apache/Nginx (pre .php scripty) na verejnej IP adrese, alebo v LAN sieti, kam daná platforma odosiela dáta z ultrazvukového senzora. POZOR, v prípade Sigfox prevádzky musí byť server dosiahnuteľný z internetu, inak nie je možné zapísať dáta! Na webserveri beží aplikácia, ktorá používateľovi vizualizuje v dynamickom prehľade posledné údaje s indikátorom konektivity mikrokontroléra.

Web rozhranie obsahuje aj záznam rekordov - maximálna, minimálna hodnota hladiny vody za 24 hodín, 7 dní, 30 dní. Tieto údaje sú vizualizované v budíkovej reprezentácii. Maximá a minimá indikujú priebežnú výdatnosť studne.

Webaplikácia má aj rôzne konfigurovateľné údaje, ktoré sú potrebné pre správne určenie výšky hladiny vody - hĺbka studne po dno (slúži ako kalibračná hodnota pre merania). Ultrazvukový senzor vracia výšku hladiny vody od vrchu studne, nie od dna.

Preto sa touto kalibračnou hodnotou odčítava meranie, aby sa zistila skutočná výška hladiny vody od dna. Druhým meniteľným parametrom je priemer studne. Nastavenie priemeru studne je dôležité pre prepočet výšky hladiny na litre bojem studne. Podstránka nastavenia obsahuje aj odhad maximálnej hĺbky studne pri danom priemere pre čo najpresnejšie merania bez odrazov - zohľadňuje detekčnú charakteristiku senzora.

Tento odhad maximálnej hĺbky studne sa realizuje trigonometriou a umožňuje používateľovi lepšie vybrať senzor pre jeho požiadavky vzhľadom na rozmery jeho studne.

Dáta sú do webového rozhrania odosielané po HTTP / HTTPS protokole s POST payloadom. Mikrokontróler je autentizovaný cez parameter v POST requeste. Akcie vo webovom rozhraní (zmazanie záznamu, konfigurácia nastavení, zobrazenie zdrojového kódu pre mikrokontróler) sú za loginom cez HTTP Auth Basic - menom a heslom (odporúča sa používať web rozhranie pod HTTPS).

Projekt je vhodný aj pre laikov, pre implementáciu webového rozhrania je dostupný .pdf dokument s inštruktážou, ktorý krok po kroku vysvetľuje nastavenie a spustenie projektu na webhosting / lokálny webserver.
Projekt je možné vopred vyskúšať s vašim hardvérom na testovacom webovom rozhraní (odkaz zašlem v správe). Posledné prepočítané namerané údaje z webového rozhrania je možné prenášať na MQTT Broker (s iným mikrokontrolérom, ktorý funguje ako JSON klient - programové implementácie sú dostupné). Tieto dáta sú na .php podstránke distribuované v JSON formáte. Možno integrovať do vlastnej automatizácie (Domoticz, Hassio, Loxone a pod.) a vizualizovať dáta z hladinomera aj v inej vizualizácii, napr. Grafana. Možné následne vytvoriť vlastné automatizácie pre polievanie záhrady, zavlažovanie a pod. na základe údajov o výške hladiny vody.

Na vyžiadanie možno vyskúšať vopred webaplikáciu s plnou funkcionalitou (okrem HTTP Auth na podstránkach nastavení a zobrazenia zdrojového kódu) s vašim hardvérom. Dodávam výhradne softvérové riešenie. Hardvér, ani jeho montáž neponúkam!

Iné typy senzorov pre záznam výšky hladiny vody, ktoré je možné integrovať (nutné vytvoriť vlastný firmvér):
  Laserové (LiDAR)
  Hydrostatické (ponorné)
  Elektrostatické (kapacitné / indukčné)
  Tlakové (diferenčné / s kompenzačným senzorom atmosférického tlaku)
  Optické
  Mechanické (plavák)
  Magnetické (Hall)
  Mikrovlnné (radarové)
  Ultrazvukové - iný typ výstupu (UART, RS-232, prúdová slučka 4-20 mA, Modbus TCP / RTU, M-bus, RS-485, PROFINET, CAN...)
  Poznámka: Ak sa vykonáva prepočet výšky hladiny vody od dna na strane mikrokontroléra, je nutné na webovom rozhraní nastaviť hĺbku studne na 0 cm.
Obrázok
Obrázok
Webové rozhranie je dostupné v slovenskom, nemeckom, ruskom a anglickom jazyku. Slovenský jazyk je predvolený.

Cena je pevná, 50€ za zdrojové kódy webového rozhrania.

Viac informácii o projekte s možnosťou vyskúšania projektu zdarma s Vašim hardvérom nájdete na: https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/